100% garanti för kvalitet och tillväxt

Fri frakt från 100 euro

Exklusiva sorter direkt från odlare

4,7 stjärnor från Trustedshops och Trustpilot

Privacy Statement

Dataskyddsförklaring

Kära DUTCH-BULBS.COM-kunder och besökare på vår webbplats,

Vi värdesätter ditt förtroende, så det är mycket viktigt för oss att skydda dina uppgifter och respektera din rätt till integritet och informationsautonomi vid insamling, behandling och användning av dina personuppgifter. Följande information förklarar vilka uppgifter vi samlar in och behandlar om dig i samband med din användning av vår webbplats.

DUTCH-BULBS.COM, Delfweg 37, Noordwijkerhout, Nederländerna, företrädd av styrelseledamoten Vitaliy Tonenchuk, är ansvarig för dataskyddet på denna webbplats. Du kan kontakta oss på telefon +31614358082 eller via e-post på info@dutch-bulbs.com. Du kan också kontakta vårt dataskyddsombud Vitaliy Tonenchuk.

 

1. Föremålet för denna integritetspolicy

Målet med denna integritetspolicy är den information som förklarar vilka personuppgifter som samlas in på DUTCH-BULBS.COM:s webbsidor och i vilket syfte de behandlas. I den mån vi länkar till andra sidor har vi varken inflytande eller kontroll över det länkade innehållet eller respektive dataskyddsbestämmelser. Vi rekommenderar att du kontrollerar sekretesspolicyn på de länkade webbsidorna för att avgöra om och i vilken utsträckning personuppgifter samlas in, behandlas, används och görs tillgängliga för tredje part.

 

2. Definitioner och termer

Nedan följer ett urval av några av de juridiska definitioner som hjälper dig att förstå integritetspolicyn. Den fullständiga texten till den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) tillsammans med ytterligare definitioner och termer finns här.

 

Personuppgifter

.

Alla uppgifter om en identifierad eller identifierbar fysisk person ("berörd person"). En fysisk person anses vara identifierbar när denna person kan identifieras direkt eller indirekt, särskilt genom tilldelning till en identifierare såsom ett namn, ett identifikationsnummer, lokaliseringsuppgifter, ett online-id eller till en eller flera specifika egenskaper som uttrycker den fysiska, fysiologiska, genetiska, psykologiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteten hos denna fysiska person.

 

Behandling

Alla processer eller serier av processer som utförs med eller utan hjälp av automatiserade förfaranden med anknytning till personuppgifter, t.ex. insamling, registrering, organisering, arkivering, lagring, anpassning, ändring, läsning, förfrågan, användning, utlämnande genom att lämna in, distribuera eller på annat sätt tillhandahålla, justering, koppling, begränsning, radering eller förstöring.

 

Respektive ansvarig part

Relaterar till den fysiska eller juridiska person, myndighet, byrå eller annat organ som ensam eller tillsammans med andra beslutar om ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter. Om ändamålen och medlen för behandlingen föreskrivs i EU-lagstiftningen eller i medlemsstaternas lagstiftning kan den ansvariga parten eller de särskilda kriterierna för utnämningen av den ansvariga parten fastställas i EU-lagstiftningen eller i medlemsstaternas lagstiftning.

 

Mottagare

Relaterar till en fysisk eller juridisk person, myndighet, byrå eller annat organ till vilken personuppgifter kan lämnas ut, oavsett om det är en tredje part eller inte. Myndigheter som kan få tillgång till personuppgifter inom ramen för en specifik utredning enligt EU-lagstiftningen eller medlemsstaternas lagstiftning betraktas dock inte som mottagare. De nämnda myndigheternas behandling av dessa uppgifter ska ske i enlighet med tillämpliga dataskyddsbestämmelser i enlighet med ändamålen med behandlingen.

 

Tredje part

Detta är en fysisk eller juridisk person, myndighet, byrå eller annat organ, med undantag för den berörda personen, den ansvariga parten, orderbearbetningsföretaget och de personer som under den ansvariga partens eller orderbearbetningsföretagets direkta ansvar är behöriga att behandla personuppgifterna.

 

3. Kategorier av personuppgifter som behandlas på vår webbplats

Berörda områden: Besök på webbplatsen, skapande av loggfiler

Personuppgifter: IP-adress, cookie-identifierare

Beskrivning och syfte med behandlingen av uppgifterna

När du ringer upp webbplatsen DUTCH-BULBS.COM samlar DUTCH-BULBS.COM in så kallade åtkomstuppgifter, som inkluderar IP-adressen, och sparar dem i en loggfil. I loggfilen lagras också namnet på den webbsida du begärde, den hämtade filen, datum och tid för hämtningen, mängden överförda data, ett meddelande om att hämtningen lyckats, webbläsartyp och -version, operativsystem, den så kallade referrer URL (den tidigare besökta sidan) samt den begärande leverantören. Du kan dock inte identifieras personligen utifrån dessa uppgifter.

Cookies lagras också på din slutenhet (bärbar dator, surfplatta, smartphone eller PC) när du besöker vår webbplats. För mer information om de cookies som används på webbplatsen, deras specifika syfte och en beskrivning av hur du raderar dem, se informationen om rätten att invända mot behandlingen av uppgifter.

Vi samlar in uppgifter om loggfiler, inklusive IP-adressen, för att säkerställa en sömlös anslutning och bekväm användning av vår webbplats för användarna. Loggfilen används också för att utvärdera systemets säkerhet och stabilitet samt för administrativa ändamål. Cookies hjälper oss också att göra våra tjänster och vår webbplats mer användarvänliga genom att vi till exempel kan avgöra om du redan har besökt en sida på vår webbplats. Med hjälp av kakidentifieraren får vi också information om användarnas beteende på vår webbplats och de sökfrågor som leder dig till vår webbplats, så att vi kan anpassa våra erbjudanden till användarens intressen vid framtida besök.

 

Intresse i behandlingen av uppgifter

Loggfilsuppgifter, inklusive IP-adressen, tjänar endast till att optimera tekniken och konfigurationen av vår webbplats och våra systems säkerhet (t.ex. i samband med en IT-attack eller en säkerhetsincident). Vid uppringning av vår webbplats kan ingen personlig identifiering härledas från uppgifterna i loggfilen, inklusive IP-adressen. En personlig referens skapas endast när du samtidigt loggar in på ditt kundkonto. I detta fall kan vi koppla IP-adressen direkt till dig. Med hjälp av kakidentifieringen får vi till exempel veta om och i vilken utsträckning du redan har besökt våra webbplatser, om du redan har registrerat dig hos oss med ett visst ID och när du har återvänt till detta ID. Mer information och information om hur du raderar cookies finns i informationen om rätten att invända mot behandling av uppgifter.

 

Mottagare och registerförare av uppgifterna

Vår webbplats och vår webbshop har både vårt eget datacenter och en extern tjänsteleverantör som värd.

Längd på datalagring: Längd: Loggfiler, inklusive IP-adress, raderas automatiskt två (2) månader efter att de samlats in. Dessförinnan anonymiseras IP-adressen och sparas endast för administrativa (tekniska) ändamål.

Rättslig grund: Artikel 6.1 f GDPR

Förmedling av uppgifter som föreskrivs eller krävs: Tillhandahållandet av ovannämnda personuppgifter är varken lagligt eller avtalsmässigt nödvändigt. Utan IP-adress och cookie-identifierare kan dock tjänsten och funktionaliteten på vår webbplats inte garanteras och enskilda applikationer och tjänster kanske inte är tillgängliga eller begränsade.

 

Området som berörs: Besök på webbplatsen, webbanalyser

Personuppgifter: IP-adress, cookie-identifierare

Beskrivning och syfte med behandlingen av uppgifterna

Vi använder så kallade spårnings- och webbanalysverktyg på vår webbplats. Beskrivs är insamling av åtkomstdata på vår webbplats och utvärdering av våra besökares beteende i syfte att optimera våra erbjudanden.

Dessa verktyg kan användas för att undersöka varifrån besökarna kommer, hur de har kommit åt vår webbplats, vilka områden på webbplatsen som besöks oftare och hur ofta och hur länge vilka undersidor och kategorier som besöks. Vi kan också fastställa vilka söktermer och webbplatser som användaren har angett och utvärdera hur många användare som besöker våra sidor totalt sett och vilken information eller vilka erbjudanden som är mest efterfrågade. Målet är att använda den kunskap vi får för att hjälpa till att strukturera våra erbjudanden och vår webbplats på ett användarvänligt sätt.

 

Intresse i behandlingen av uppgifter

Genom att statistiskt analysera användarprofilerna kan vi härleda information om hur våra webbplatser fungerar och hur framgångsrika de är, t.ex. hur ofta informationssidor för specifika produktgrupper anropas och hur många besökare som klickat på vissa erbjudanden. Med hjälp av spårningsverktygen kan vi bättre rikta våra erbjudanden till våra kunder, besökare och intressenter. Detaljer om leverantören och funktionaliteten samt information om hur man raderar de använda kakorna och förhindrar spårning finns på Information om rätten att invända mot behandling av uppgifter.

Mottagare och registerförare av uppgifterna

Följande leverantörer av spårnings- och webbanalysverktyg behandlar åtkomstuppgifter för vår räkning i syfte att göra användaranalyser och statistisk bearbetning. För att göra detta har vi ingått motsvarande orderbehandlingsavtal med leverantörerna. För ytterligare information om verktygens tekniska funktion samt information om hur du kan förhindra överföringen av uppgifter (spårning), se informationen om rätten att invända mot behandlingen av uppgifter.

För att visa vår Trusted Shops kvalitetsstämpel och de insamlade recensionerna samt för att erbjuda Trusted Shops-produkterna till köparna efter en beställning är Trusted Shops Trustbadge (stämpel) integrerad på vår webbplats. När trustbadge kallas sparar webbservern automatiskt en serverloggfil (se ovan), särskilt din IP-adress. Dessa åtkomstuppgifter kommer inte att utvärderas och raderas automatiskt senast sju dagar efter det att ditt sidbesök avslutats.

 

Anbudsgivare

Google Inc. - Google Analytics

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Längd för lagring av data: Information om cookies och teknik som används i samband med dessa spårningsverktyg, deras lagringstid samt information om hur du kan radera dessa uppgifter finns i informationen om rätten att invända mot behandlingen av uppgifter.

Rättslig grund: Artikel 6.1 f i GDPR

Förmedling av uppgifter som föreskrivs eller krävs: Det är varken lagligt eller avtalsmässigt nödvändigt att lämna ut de ovannämnda personuppgifterna.

 

Profilering

Med hjälp av spårningsverktyg kan webbplatsbesökarens intressen och beteende utvärderas och analyseras. För att göra detta skapar vi en pseudonym användarprofil. När du loggar in på "mitt konto" med dina användaruppgifter kan vi dessutom använda denna profil för att fastställa din identitet.

 

Området som berörs: Besök på webbplatsen, Reklam

Personuppgifter: IP-adress, cookie-identifierare, order-ID

 

Beskrivning och syfte med databehandlingen

Vidare använder också så kallade spårningsverktyg för reklam. Med hjälp av dessa verktyg för reklamspårning kan vi visa eller låta visa enskilda annonser på våra webbplatser som väljs (automatiseras) utifrån besökarens preferenser. Tekniskt sett utförs reklamspårning vanligtvis via reklam-ID:n genom vilka bland annat cookies används av leverantörer av annonsnätverk för att skapa användarprofiler och visa annonsen utifrån cookieprofilen när webbplatsen anropas. Genom att använda spårningspixlar på olika webbplatser, lagras cookies på användarens slutenhet av reklampartnerns första gång en användare besöker en reklampartners webbplats. Genom sådana remarketingerbjudanden kan en användare "spåras" på Internet och visas särskilt tilltalande erbjudanden (förmodligen). I många fall sker spårningen via så kallade webbläsarfingeravtryck, som använder information som den individuella inställningen av skärmupplösning, färgdjup, tidszon och installerade tilläggsprogram för att känna igen användare och användargrupper.

Vi annonserar våra produkter via så kallade affiliatenätverk på tredje parts webbplatser. Genom att klicka på dessa annonser kommer du att hänvisas till motsvarande produkt i vår webbshop. Respektive tredjepartsleverantör får order-ID endast för att fakturera provisionen, om besökaren köpte.

 

Intresse för behandling av uppgifter            

Med hjälp av verktyg för reklamspårning kan vi bättre rikta våra erbjudanden till våra kunder, besökare och intressenter. Verktyg för reklamspårning och tillhörande reklamkampanjer gör det också möjligt för oss eller en tredje part att tjäna pengar på annonserna. Användarbeteendet hjälper oss dessutom att avgöra vilka områden på vår webbplats som eventuellt är av särskilt intresse för besökarna, så att vi kan visa reklam på ett selektivt sätt. Annonserna visas i enlighet med webbplatsens tematiska inriktning och användarens relaterade sökbeteende. Som ett resultat av detta kan verktygen för reklamspårning ta reda på varifrån besökarna kommer och vilka områden på en webbsida som besöktes, hur ofta och hur länge vilka undersidor och kategorier som besöktes. Vanliga reklammetoder är bland annat retargeting- och remarketingkampanjer, där användare kan tilltalas på nytt vid andra tidpunkter och på andra platser på Internet, till exempel genom att annonsera om produkter från webbplatser som användaren tidigare har besökt och som kan vara av intresse. För detaljer och annan information om leverantörerna av dessa verktyg, se informationen om rätten att invända mot behandlingen av uppgifter.

 

Mottagare av ovannämnda uppgifter

Följande leverantörer av webbanalysverktyg behandlar åtkomstuppgifter för vår räkning i syfte att utvärdera användarbeteende och anpassad reklam. För att göra detta har vi ingått motsvarande orderbehandlingsavtal med leverantörerna. Ytterligare information om verktygens tekniska funktion och information om hur du kan förhindra överföringen av data (spårning) finns i informationen om rätten att invända mot behandlingen av data.

 

Anbudsgivare

Google Inc. (Google)

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

DoubleClick

Google Adwords Remarketing

Google AdWords User Lists

Google Dynamic Remarketing

Google Analytics Audiences

Längd av datalagring: Information om de cookies som används i samband med dessa spårningsverktyg, deras lagringstid och information om hur du kan radera dessa cookies finns i Information om rätten att invända mot behandling av uppgifter.

 

Rättslig grund: Artikel 6.1 f GDPR

Förmedling av uppgifter som föreskrivs eller krävs: Det är varken lagligt eller avtalsmässigt nödvändigt att lämna ut de ovannämnda personuppgifterna.

 

Profilering

Med hjälp av spårningsverktyg kan webbplatsbesökarens intressen och beteende utvärderas och analyseras. För att göra detta skapar vi eller ovanstående annonspartners en pseudonym användarprofil.

 

Området som berörs: Webshop, Beställning

Personuppgifter: Personuppgifter: E-postadress, titel, för- och efternamn, leveransadress, faktureringsadress, betalningsuppgifter (inga kreditkortsuppgifter!), inloggningsuppgifter (för registrerade kunder), IP-adress, cookie-identifierare

Beskrivning och syfte med databehandlingen

Vi behandlar uppgifter inom ramen för en första beställning eller, om du är en befintlig kund, för att tillhandahålla ditt kundkonto. Med hjälp av de uppgifter som lämnas kan vi lägga in din beställning, skräddarsy produktutbudet enligt din smak och dina preferenser och ge rekommendationer i detta syfte. Uppgifterna används sedan för bearbetning, hantering och leverans av dina beställda produkter till dig. Om du har ett kundkonto behöver vi dina inloggningsuppgifter för att verifiera detta konto.

Med hjälp av de analys- och spårningsverktyg som används i samband med din beställning eller urvalsprocess (sökning i webbutik) kan vi anpassa vårt erbjudande till dig och ge dig särskilda produktförslag.

 

Mottagare och bearbetare av uppgifterna

Vi delar dina uppgifter med mottagaren endast på grundval av avtal om orderbehandling och endast i den mån det är nödvändigt för det avtalsenliga tillhandahållandet av tjänsterna (t.ex. när det gäller logistikföretag). När du betalar med faktura gör vi en kreditupplysning innan vi godkänner din beställning. För detta ändamål vidarebefordras de angivna uppgifterna till särskilt utsedda tjänsteleverantörer för att förse dem med information om din betalningshistorik och kreditinformation på grundval av ett matematiskt-statistiskt poängsättningsförfarande. Denna behandling sker endast på grundval av ditt separata samtycke (artikel 6.1a i GDPR).

Avhängigt av den valda betalningsmetoden överförs dina betalningsuppgifter till motsvarande betaltjänstleverantör. Ansvaret för dina betalningsuppgifter ska bäras av betaltjänstleverantören. Information, särskilt om betaltjänstleverantörernas ansvariga organ, kontaktuppgifter till betaltjänstleverantörens dataskyddsombud och de kategorier av personuppgifter som ska behandlas av betaltjänstleverantören, finns på betalning.

 

Företagare av leveranstjänster

Syfte med databehandlingen: (För mer information hänvisas till rederiets fraktkostnader.).

 

Lösningar för betalningstjänster

Syfte med databehandlingen: (För mer information hänvisas till respektive betaltjänstleverantör för betalning.).

 

Längd för lagring av uppgifter

Vi bearbetar och/eller raderar fakturor och orderbekräftelser baserat på tillämpliga skattemässiga och kommersiella lagringsperioder, såvida du inte uttryckligen har samtyckt till fortsatt användning av dina uppgifter. Dessutom lagrar vi dina uppgifter under de lagstadgade preskriptionstiderna för krav på fel (vanligtvis 2 år efter köpet). När du har ett kundkonto lagrar vi också dina uppgifter under den tid som ditt kundkonto varar. Radering av ditt kundkonto är möjlig när som helst och kan begäras genom att skicka ett meddelande via ett av de kontaktalternativ som anges nedan.

 

Rättslig grund: Rättslig grund: Artikel 6 (1 a, b, f) GDPR

 

Förmedling av uppgifter som föreskrivs eller krävs: Tillhandahållandet av ovan nämnda personuppgifter för butiken är avtalsenligt nödvändigt. I annat fall är det inte möjligt att göra en beställning.

 

Området som berörs: Kundkonto

Personuppgifter: E-postadress, kundnummer, för- och efternamn, leveransadress, faktureringsadress, inloggningsuppgifter, orderhistorik

 

Beskrivning och syfte med behandlingen av uppgifterna

Vi behandlar dina uppgifter för att ge dig ett kundkonto genom vilket du kan hantera dina beställningar samt de olika applikationer och tjänster som erbjuds av DUTCH-BULBS.COM. Detta inkluderar möjligheten att ställa in leverans-, betalnings- och nyhetsbrevspreferenser, se din orderhistorik och få tillgång till ditt bonuspoängkonto. Inloggningsuppgifterna tjänar till att verifiera ditt kundkonto.

Längd för lagring av data

 

Vi lagrar dina kontouppgifter så länge ditt kundkonto existerar eller tills du ber oss radera dem. Lagringstiderna i området "Webshop" gäller också. Du kan när som helst återkalla samtycket till behandlingen av dina uppgifter. Lagligheten av den behandling som grundar sig på ditt tidigare samtycke påverkas inte av att du återkallar detta samtycke.

Rättslig grund: Artikel 6.1 a GDPR

 

Förmedling av uppgifter som föreskrivs eller krävs: Det är inte nödvändigt att tillhandahålla de ovannämnda personuppgifterna. Användningen av kundkontot är dock inte möjlig utan behandling av uppgifter.

 

Berörda områden: Nyhetsbrev, nyheter och specialerbjudanden

Personuppgifter: E-postadress, titel, för- och efternamn, orderhistorik

 

Beskrivning och syfte med behandlingen av uppgifterna

När du prenumererar på vårt nyhetsbrev via e-post skickar vi dig regelbundet information om våra erbjudanden och kampanjer samt nyheter om DUTCH-BULBS.COM. Den information som krävs för att få nyhetsbrevet är din e-postadress och ditt namn så att vi kan vända oss till dig personligen. Vi skickar nyhetsbrevet med hjälp av det så kallade dubbelopt-in-förfarandet. Det innebär att vi skickar ett nyhetsbrev till dig endast när du uttryckligen har gett oss din bekräftelse på att du samtycker till att ta emot nyhetsbrevet. Vi skickar dig ett bekräftelsemail där vi ber dig bekräfta genom att klicka på en länk att du vill ta emot nyhetsbrev i framtiden. Endast genom att aktivera bekräftelselänken samtycker du till att vi använder dina personuppgifter. Uppgifterna kommer uteslutande att användas i marknadsföringssyfte genom nyhetsbrevet.

Då vi skickar nyhetsbrevet utvärderar vi också automatiskt ditt användarbeteende. För att göra denna utvärdering innehåller de e-postmeddelanden som skickas så kallade webbfyrar och spårningspixlar, som hjälper oss att avgöra om du har tagit emot och öppnat nyhetsbrevet och klickat på eventuella länkar som finns i nyhetsbrevet. Med hjälp av de insamlade uppgifterna skapar vi en användarprofil för att anpassa nyhetsbrevet till dina individuella intressen. Under vissa omständigheter kopplar vi dessa uppgifter till dina aktiviteter på vår webbplats genom spårning.

 

Mottagare och registerförare av uppgifterna

Följande leverantör av nyhetsbrevsverktyget bereder uppgifterna på vår vägnar för att skicka och behandla statistiska uppgifter samt för att genomföra en användaranalys. För att säkerställa detta har vi ingått ett motsvarande avtal om orderbehandling med leverantören.

Leverantör

SendPulse

Längd för lagring av data: Du kan när som helst invända mot mottagandet av nyhetsbrev, inklusive behandlingen av dina ovan nämnda uppgifter för e-postreklam. Om du inte längre vill ta emot e-postmeddelanden kan du klicka på länken "avregistrera dig" som finns i varje e-postmeddelande eller kontakta oss på info@dutch-bulbs.com. För att göra detta uppkommer endast överföringskostnader i enlighet med grundtaxorna. Lagligheten av den behandling som grundar sig på ditt samtycke påverkas inte tills du återkallar detta samtycke. Du kan när som helst invända mot denna spårning genom att klicka på en separat länk som finns i varje e-postmeddelande eller informera oss via ett annat kontaktmedel. Om du gör detta kommer du samtidigt att avregistrera dig från nyhetsbrevet. Fram till dess kommer dina uppgifter att sparas under den tid som din prenumeration på nyhetsbrevet varar. När du har avregistrerat dig från nyhetsbrevet lagrar vi uppgifterna endast för rent statistiska ändamål på anonym basis.

 

Rättslig grund: Rättslig grund: Artikel 6.1 a i GDPR

Föreskrivet eller nödvändigt tillhandahållande av uppgifter: Tillhandahållandet av personuppgifter är varken lagligt eller avtalsmässigt nödvändigt. Det är dock inte möjligt att skicka eller ta emot nyhetsbrevet utan att ange en e-postadress.

 

Berörda områden: Kontakt, kundtjänst

Personuppgifter: E-postadress, för- och efternamn, datum, tid, kommentar (begäran/bekymmer)

 

Beskrivning och syfte med behandlingen av uppgifterna

Vi använder kontaktfunktioner på vår webbplats för att utbyta idéer med våra kunder och intresserade parter och för att besvara era önskemål och förfrågningar. Vi behandlar de förfrågningar och den information som skickas till oss i detta avseende för att kunna besvara din förfrågan och kontakta dig. Samtidigt används uppgifterna för att matcha din profil i händelse av att du som kund registrerar dig med samma uppgifter.

Vi använder Googles tjänst reCAPTCHA inom ramen för våra kontaktmöjligheter. Användningen av reCAPTCHA tjänar till att särskilja om inmatningen är gjord av en människa eller felaktigt gjord med hjälp av automatiserad, mekanisk bearbetning. I förfrågan ingår att skicka IP-adressen till Google och eventuella ytterligare uppgifter som Google behöver för reCAPTCHA-tjänsten. För detta ändamål kommer din inmatning att överföras till Google och analyseras. Motiveringen till detta verktyg är vårt intresse av att de lämnade uppgifterna är korrekta, att undvika automatiska registreringar, förfrågningar från så kallade botar och att våra onlineerbjudanden fungerar ekonomiskt (artikel 6.1 f GDPR). För Privacy Shield-certifiering, se ovan. Besök följande länkar för mer information om Google reCAPTCHA och Googles integritetspolicy.

Längd för lagring av data: Vi använder uppgifterna tills respektive kommunikation med dig upphör. Kommunikationen avslutas när det av omständigheterna kan utläsas att de relevanta sakförhållandena slutgiltigt har klargjorts. Dessutom lagrar vi kommunikationen så länge avtalsförhållandet med dig varar eller tills ditt kundkonto avslutas, dock senast när du begär att vi ska radera kommunikationen. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till databehandling utan att det påverkar lagligheten av den behandling som utförts på grundval av ditt samtycke tills du återkallar detta samtycke.

 

Rättslig grund: Rättslig grund: Artikel 6.1 a GDPR

Förmedling av uppgifter som föreskrivs eller krävs: Tillhandahållandet av personuppgifter är varken lagligt eller avtalsmässigt nödvändigt. Det är dock inte möjligt att behandla begäran utan att dessa uppgifter lämnas.

 

4. Dina rättigheter i samband med behandlingen av dessa uppgifter

 

Du har rätt att när som helst begära en bekräftelse från DUTCH-BULBS.COM om huruvida vi behandlar dina personuppgifter och rätt till information om dessa personuppgifter. Du har också rätt till rättelse, radering och begränsning av databehandling samt rätt att när som helst invända mot behandlingen av personuppgifter eller återkalla ditt samtycke till behandlingen av uppgifter eller begära överföring av uppgifter. För informationsbehov eller förfrågningar, återkallanden eller invändningar mot behandlingen av uppgifter, vänligen skicka ett e-postmeddelande till vårt dataskyddsombud eller till kontaktuppgifterna ovan. Dessutom har du rätt att klaga till en tillsynsmyndighet när kränkningar av privatlivet inträffar.